KURSPLAN

Utbildningen har 11 huvudmoment/delkurser

Entreprenörskap för guider

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 10

Syfte och mål: Kursen fokuserar på en orientering kring entreprenörskap inom guidning och upplevelser. Det är viktigt att förstå vägen från ide till företag och känna sig själv, den egna entreprenöriella förmågan. Syftet med kursen är att utveckla elevens entreprenöriella förmåga genom teoretisk baskunskap, praktiska exempel och inspiration. Värdet av samverkan, management och hållbarhet belyses som framgångsfaktorer. Kursen behandlar centrala perspektiv kopplat till företagande och begreppen entreprenör/intraprenör och entreprenörskap inom turism/upplevelser/guidning.

 

 

 

Entreprenörskap för guider, fördjupning

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 10

Syfte och mål: Kursen vägleder studenten i utformning av en egen realistisk ide som entreprenör eller intraprenör. Iden bygger på hållbarhetsbegreppen och innehåller en analys utifrån troliga framgångsfaktorer och problem. Kursen omfattar även etiska överväganden kopplat till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av turistiskt företagande.

 

 

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 1

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 20

Syfte och mål: Kursen inriktar sig på planering och genomförande av fjällturer samt kunskap om strömmande vatten. Fjällvandring med buren packning är grunden i kursen, boende och matlagning för eget bruk men hela tiden med det professionella guidandet i grunden Det är viktigt att vid fjälltur kunna genomföra vägval och förflyttning. Samt göra val av lägerplats, kläder och utrustning för guiden samt för gästen. Grunderna i proaktivt systematiskt säkerhetsarbete för sommarfjäll behandlas. Att kunna vada strömmande vatten är viktigt grundläggande moment detta förstärks ytterligare genom att även behandla färd på strömmande vatten som professionell äventyrsaktivitet.

 

  

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 2

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 15

Syfte och mål: Kursen syftar till en ökad bekvämlighet samt framkomlighet i fjäll och vildmark och bygger på kursen Fjäll & äventyrsaktiviteter 1. Här fokuseras på att öka komfortzonen i terräng ytterligare genom kunskaper om nödbivackering, primitivt boende och matlagning över eld. En precis förflyttning i väglöst land samt i mörker är viktiga delar. Likaså fjällsäkerhet med betoning på 1:a hjälpen, räddning och larmvägar.Grunderna för upplevelser med repsäkring påbörjas samt framförande och säkerhet med turkajak

 

  

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 3

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 20

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten fördjupat kunnande om fjäll & äventyrsaktiviteter samt uppfylla undervisningsmål för naturvårdsverkets fjällsäkerhetsnorm och bygger på kursen Fjäll & äventyrsaktiviteter 2.
Att förstå glaciärer och glaciärsäkerhet. Studenten skall förstå paddelteknik, hur en kajaktur planeras och genomförs. Kunna uppvisa god kajakmanövrering under flerdagstur samt känna till lämplig utrustning och hur densamma packas i kajaken. Kunna styra verksamhet med hänsyn till väder. Förstå och relatera till fysisk prestationsförmåga för guider Trender och nyheter inom fjäll & äventyrsupplevelser belyses.

 

 

Fjäll & Äventyrsaktiviteter, vinter

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 50

Syfte och mål: Kursen avhandlar de speciella förutsättningar som vintersäsongen erbjuder både vad gäller upplevelser och aktiviteter men också säsongens förutsättningar för säkerhet samt orientering. Studenten får med grundkunskaper från sommarfjället (fjäll & äventyrsaktiviteter 1 och 2) genomföra flerdagstur även på vinterfjället, nu på fjällturskida. Att kunna framföra snöskoter är av vikt i säkerhetssyfte men även som skoterguide. Moment som tältning, matlagning, nödbivackering, orientering mfl. ställs i kursen inför nya utmaningar med snö, kyla och mörka dygn som en del av utmaningen att bemästra. Repmomenten återkommer med inriktning på vinter och isklättring. Trender och nyheter inom fjäll & äventyrsupplevelser belyses.

 

  

Guidekunskap

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 50

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten god förmåga att verka som ledare och guide i olika situationer, guidekunskap går som en röd tråd genom utbildningen. Utifrån upplevelsebaserat lärande, reflektion och teoretiska begrepp skall studenten kunna uttrycka ett personligt och situationstyrt ledarskap med gott värdskap. Samt kommunicera på olika sätt inte minst ha förståelse för kommunikation med specifika fjällsäkerhetsaktörer. Kursen skall även ge insikt i grupprocesser och hur ledarskap samt värdskap påverkar individ och grupp. Instruktörens roll belyses och vikten av en genomtänkt pedagogisk process betonas. Guidens retorik är en del av kursen och praktisk tillämpning varvas med återkoppling. Guidens skyldigheter och rättigheter i natur och kulturområden samt det omgivande lagrumet kräver goda kunskaper för den professionella guiden men kan också göras till möjligheter, en belysning av allemansrätten är en viktig del i kursen.

 

  

LIA 1

Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 10

Syfte och mål: Den första Liaperioden kopplas till entreprenörskapet och studenten skall under kursen, uppsöka företag och beskriva hur företaget är organiserat och uppbyggt, hur de hanterar kunder och underleverantörer, vilka som är målgruppen. En insyn i höstens arbetsuppgifter, branschkontakter är viktigt men kursen ses också som en introduktion till hur de längre liaperioderna hanteras och redovisas. LIA 1 skall ge den integration av teori och praktisk tillämpning i arbetslivet som eftersträvas inom Yrkeshögskola Genom LIA får man också ett mått på utbildningens grad av yrkesrelevans, eftersom den tydliggör i vad mån arbetslivets krav och förväntningar på kunskaper stämmer överens med vad som åstadkommits inom den skolförlagda delen av utbildningen.

 

  

LIA 2

Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 35

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten praktiska erfarenheter, insyn i arbetslivet och möjlighet att knyta kontakter i näringslivet. Denna del av utbildningen ligger utanför den skolförlagda undervisningen. Den skall ge den integration av teori och praktisk tillämpning i arbetslivet som eftersträvas inom Yrkeshögskola. LIA 2, skall studera verksamheten under vintersäsongen, ge praktiska erfarenheter, insyn i arbetslivet samt möjlighet till värdefulla kontakter i näringslivet. Kursen kopplas till kurserna, fjäll & äventyrsaktiviteter samt fjäll & äventyrsaktiviteter vinter.

 

 

LIA 3

Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 35

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten praktiska erfarenheter, insyn i arbetslivet och möjlighet att knyta kontakter i näringslivet. Denna del av utbildningen ligger utanför den skolförlagda undervisningen. Den skall ge den integration av teori och praktisk tillämpning i arbetslivet som eftersträvas inom Yrkeshögskola. LIA 3, skall studera verksamheten under sommarsäsongen, ge praktiska erfarenheter, insyn i arbetslivet samt möjlighet till värdefulla kontakter i näringslivet. Kursen kopplas till kurserna, fjäll & äventyrsaktiviteter samt Guidekunskap.

 

 

Projektarbete och Examensarbete

Kurstyp: Examensarbete
Valbar: Nej
Yh-poäng: 25

Syfte och mål: Kursen syftar till att studenten ska ges tid och stöd för att fördjupa eller specialisera sig inom ett eget valt ämnesområde. Att profilera sig inom utbildningsområdet med ett avslutande examinerande arbete. Projektarbetet skall bidra till den blivande guidens erfarenhet eller på annat tydligt sätt leda mot en framtida profession inom branschen. Projektarbetet skall godkännas av utbildningsansvarig och överensstämma med utbildningens mål och syfte i stort. Studenterna läser varandras arbeten och opponerar på dessa som en del i utbildningsomgångens samlade erfarenhetsutbyte. Genom att dela kunskaperna skapas även en instruktörs struktur för framtida professionen, alla har en mindre "lektion" eller undervisningsmoment klar. Kursen vill förmedla en kunskap kring självutveckling som förhoppningsvis kommer till användning fler gånger efter utbildningen som ett led i ett livslångt lärande.