top of page

KURSPLAN

Utbildningen har 12 huvudmoment/delkurser

Entreprenörskap för guider 10p

Entreprenörskap för guider, fördjupning 10p

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 1 20p

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 2 15p

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 3 25p

Fjäll & Äventyrsaktiviteter, vinter 50p

Guidekunskap1 35p

Guidekunskap2 30p

Lia, höst 10p

Lia Vinter 35p

Lia sommar 35p

Projektarbete 25p

Utbildningens kurser beskrivna i omfattning, innehåll och bedömning. För alla kurser gäller att om inte samtliga kriterier för betyget Godkänd (G) uppnåtts är studenten följaktligen inte godkänd (IG). För betyget Väl godkänd (VG) skall samtliga kriterier för G vara uppfyllda och betyget VG visa på en djupare förståelse och/eller mer precist/förfinat utförande. En student med betyget G är klar för att börja jobba inom kursens ämnesområde. Med betyget G och eller VG i alla kurser erhåller studenten Yrkeshögskole-examen som Vildmark & Äventyrsguide.

 

Fjällsäkerhetsrådets fjälledarnorm är ett genomgående yrkesbevis i utbildningen och de 16 utbildningsmomenten ingår i kurserna som G kriterium, precis som övriga certifikat. Dock krävs tid utanför lektion och kursinnehåll för att samla de dagar och nätter som skall loggas.

Entreprenörskap för guider

YH-poäng: 10

Kursbeskrivning: Kursen fokuserar på en orientering kring entreprenörskap inom guidning och upplevelser. Det är viktigt att förstå vägen från idé till företag och koppla den egna entreprenöriella förmågan med en guidenisch. Syftet med kursen är att utveckla studentens möjlighet att bedriva ett hållbart företagande inom denna specifika bransch genom teoretisk baskunskap med praktiska exempel samt inspirerande förebilder. Värdet av samverkan, management och hållbarhet belyses som framgångsfaktorer. Kursen behandlar centrala perspektiv kopplat till företagande, praktiska branschtypiska exempel och begreppen entreprenör/intraprenör ger användbarhet även vid anställning och entreprenörskap inom turism/upplevelser/guidning.

Entreprenörskap för guider, fördjupning

YH-poäng: 10

Kursbeskrivning: Kursen vägleder studenten i utformning av en egen realistisk idé som entreprenör eller intraprenör. Idén skall bygga på sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsbegreppen och innehålla en analys utifrån troliga framgångsfaktorer och problem.

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 1

YH-poäng: 20

Kursbeskrivning: Kursen inriktar sig på planering och genomförande av fjällturer där vandring med buren packning är grunden i kursen. Utrustning, boende och matlagning skolas för eget bruk men hela tiden med det professionella guidandet i baktanken. Fjällkarta och kompass är viktiga verktyg för att kunna orientera sig och göra goda vägval. Val av lägerplats utifrån komfort och säkerhet samt utrustning och kläder behandlas. Grunderna i proaktivt systematiskt säkerhetsarbete för sommarfjäll läggs. Vi utökar komfortzonen i terräng något genom kunskaper om nödbivackering, primitivt boende och matlagning över eld. Vi introducerar avancerad vadning i strömmande vatten.

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 2

YH-poäng: 15

Kursbeskrivning: Kursen syftar till en ökad bekvämlighet samt framkomlighet i fjäll och vildmark och bygger delvis på kursen Fjäll & äventyrsaktiviteter 1. En precis förflyttning i väglöst land samt i mörker är viktiga delar. Likaså fjällsäkerhet med ytterligare betoning på en realistisk säkerhetsanalys. Grunderna för upplevelser med repsäkring och firning introduceras. Framförande och säkerhet med turkajak grundläggs mot Kanotförbundets paddelpass gul-nivå. Kunskap om fors och strömmande vatten förstärks ytterligare från vadningen genom att även behandla färd på strömmande vatten som professionell äventyrsaktivitet.

Fjäll & Äventyrsaktiviteter 3

YH-poäng: 25

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge studenten fördjupat kunnande om fjäll & äventyrsaktiviteter samt uppfylla undervisningsmål för naturvårdsverkets fjällsäkerhetsnorm och bygger på kursen Fjäll & äventyrsaktiviteter 2. Att förstå grunderna för säker färd i de mer alpina delarna av fjället, att ge repstöd under vandring samt insyn i glaciärsäkerhet. Studenten skall förstå förfinad paddelteknik samt hur man guidar i kajak. Kunna uppvisa god kajakmanövrering under tur samt känna till lämplig utrustning och hur densamma packas i kajaken. Kunna styra verksamhet med hänsyn till väder Förstå och relatera till fysisk prestationsförmåga för guider Trender och nyheter inom fjäll & äventyrsupplevelser belyses.

 

Fjäll & Äventyrsaktiviteter Vinter

YH-poäng: 50

Kursbeskrivning: Kursen avhandlar de speciella förutsättningar som vintersäsongen erbjuder både vad gäller upplevelser och aktiviteter men också säsongens förutsättningar för säkerhet samt orientering. Studenten får med grundkunskaper från sommarfjället (fjäll & äventyrsaktiviteter 1 och 2) genomföra flerdagstur även på vinterfjället, nu på fjällturskida. Att få framföra snöskoter är av vikt i säkerhetssyfte men även för de som gå mot skoterguide. Tidigare friluftsmoment som tältning, matlagning, nödbivackering, orientering mfl. ställs i kursen inför nya utmaningar med snö, kyla och mörka dygn som en del av utmaningen att bemästra. Repmomenten återkommer med inriktning på vinter och isklättring. Trender och nyheter inom fjäll & äventyrsupplevelser vinter belyses.

 

Guidekunskap1

YH-poäng: 35

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge studenten god förmåga att verka som ledare och guide i olika situationer, guidekunskapsämnet går som en röd tråd genom utbildningen. En god självkännedom och att beskriva nuläge i processen mot det professionella ligger som grund till målsättning för den egna guideutvecklingen.

Instruktörens roll belyses och vikten av en genomtänkt pedagogisk process betonas. Guidens retorik är en del av kursen och praktisk tillämpning varvas med återkoppling. Guidens skyldigheter och rättigheter i natur och kulturområden samt det omgivande lagrummet kräver goda kunskaper för den professionella guiden men kan också göras till möjligheter, en belysning av allemansrätten är en viktig del i kursen.

Projekt och examensarbete

YH-poäng: 25

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att studenten ska ges tid och stöd för att fördjupa eller specialisera sig inom ett eget valt ämnesområde. Att profilera sig inom utbildningsområdet med ett avslutande examinerande arbete. Projektarbetet skall bidra till den blivande guidens erfarenhet eller på annat tydligt sätt leda mot en framtida profession inom branschen. Projektarbetet skall godkännas av utbildningsansvarig och överensstämma med utbildningens mål och syfte i stort. Studenterna läser varandras arbeten och opponerar på dessa som en del i utbildningsomgångens samlade erfarenhetsutbyte. Genom att dela kunskaperna skapas även en instruktörs struktur för framtida professionen, alla har en mindre "lektion" eller undervisningsmoment klar. Kursen vill förmedla en kunskap kring självutveckling som förhoppningsvis kommer till användning fler gånger efter utbildningen som ett led i ett livslångt lärande.

bottom of page