top of page

KURSPLAN
ÅRE SKIDLÄRARLINJE

Under 30 veckors utbildning läser vi nedanstående kurser som alla är komvuxkurser på gymnasial nivå. I början på utbildningen, innan snön kommer, läser vi Pedagogiskt ledarskap, Träningslära och Handel specialisering för att sedan när snön kommer övergå till kurserna Aktivitetsledarskap som är mer praktiska och är utomhus.

 1. Pedagogiskt arbete, PEGPEAO, 200p

 2. Träningslära 1, TRNTRN01, 100 p

 3. Handel Specialisering, HANHAN00S, 100p

 4. Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S, 100p

 5. Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S 2, 100p

 6. Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S 3, 100p

 7. Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S 4, 100p

Kursen Pedagogiskt arbete fortlöper över hela utbildningen. I början på utbildningen genomförs den i klassrummet med teoristudier. Under vintern övergår kursen till mer egna studier där eleverna förbereder ett fördjupningsarbete som ska redovisas muntligt och skriftligt i slutet på utbildningen. Kursen innehåller bland annat följande:

 • Pedagogiskt ledarskap - elevtyper, grupproller, inlärning sinnen, inlärningsstilar, undervisningsmetoder, inlärning genom upplevelse, aktiv-passiv kunskap

 • Ledarskapets grundprinciper – ledarskapsmodeller

 • Motivation inom idrotten – självbestämmandeteorin

 • Lärande och det pedagogiska ledarskapet – Perspektiv på lärande

 • Lärandet i din vardag som tränare – Lärandet, en livslång process

Kursen Träningslära genomförs under första halvan på utbildningen och är teoristudier i klassrummet. Kursen förbereder eleverna på kroppens rörelseapparat kopplat till skidteknik och skidmekanik. Kursen innehåller bland annat följande: 

 • Kroppens funktioner vid skidåkning: Masscentrums rörelser, Kroppens rörelser, Skidåkningens ledrörelser, Musklerna skapar rörelse, muskelarbete vid skidåkning, styrning av rörelserna, bränslet till rörelserna.

 • Att utveckla kroppens funktioner: Grundprinciper, styrka, kondition, uthållighet, snabbhet, spänst, stabilitet, koordination

 • Skidmekanik, skidteknik

Kursen Handel specialisering är en kurs som riktar in sig på att förbereda eleverna för att kunna jobba med sporthandel inom skiduthyrning, skidverkstad och skidförsäljning. Den genomförs under höstterminen. Kursen innehåller bland annat:

 • Vintersportteknik - slipa skidor, laga skidor, valla skidor, montera bindningar, justera pjäxor, kunskap om skidutrustning (alpint, telemark, längdåkning, turåkning, randonnée), produktkunskap (skidor, stavar, pjäxor, hjälmar, skidglasögon, skidkläder mm), skidtillverkning,

 • Organisation Skistarshop

 • Sliprobotar,

 • Försäljning skidutrustning

 • Företagskontakter skidbranschen

Kurserna Aktivitetsledarskap1-4 bygger på varandra och formar tillsammans en röd stegrande tråd av bland annat de punkterna som beskrivs nedan. 

 • Egen skidfärdighet (ledrörelser, rörelseplan, svängfaser, kantning, belastning, rotationer, yttre krafter, utrustningens egenskaper)

 • Leda aktiviteterna: alpin skidåkning, snowboard, längdåkning, turåkning

 • Analys alpin skidteknik - skidteknik, skidmekanik, teknikmodellen med basfärdigheter, svängtyper, demonstrativ skidåkning, svängens faser, kroppsvinklar, skidtermer, rörelsebeskrivning, bansättning, undervisningsövningar,

 • Skidpedagogik – Koppla ovanstående punkterna till skidpedagogiskt arbete

 • Skidpedagogiskt och skidtekniskt arbete relaterat till branschstandard steg 1-4 alpin skidåkning.

 • Pedagogiskt ledarskap inom skidåkning i samverkan med yrkesverksamheten inom skidbranschen

 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av skidaktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för svensk skidskola.

De fyra kurserna stegras genom att se till att ovanstående punkter genomgående finns med och att insikten i kursmaterialet stegras enligt nedanstående fyra steg:

 1. Kunskap om: Eleven ska kunna på ett översiktligt sätt kunna beskriva kursinnehållet.

 2. Förståelse för: Steg 1 + kunna beskriva kunskapen med egna ord.

 3. Tillämpa kunskaper: Steg1, 2 + själv kunna genomföra/demonstrera kursinnehållet.

 4. Analysera kunskaper: Steg 1, 2, 3 + kunna analysera/dra egna slutsatser och förstå detaljer i kursinnehållet.

bottom of page