top of page

KURSPLAN
EVENT & PROJECT MANAGER

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen

Examenskrav
Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen Event & Project Manager

 

Affärsekonomi Yh-poäng: 20

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten förståelse för ett företags verksamhetsstyrning med fokus på ekonomi. Målet är att studenten ska förstå ekonomiska rapporter och få kunskap att kunna leda arbetet med att utveckla lönsamhet i olika typer av projekt och event. Viktiga moment är prissättningsmodeller, budgetarbete och likviditet.

 

Arbetsledning och ledarskap Yh-poäng: 30

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten kompetens att kunna arbeta som ledare i olika sammanhang. Eventbranschen präglas av arbete i projektgrupper där det krävs en ledare som kan stötta, motivera, engagera och vägleda sina medarbetare. Målet är att studenten ska få kännedom om de lagar, regler och avtal som reglerar arbetsmarknaden. Målet är även att ge studenten kunskap om hur vi människor fungerar och reagerar i olika situationer och ge en grundkunskap i att få en grupp att kunna samarbeta kring det dagliga arbetet. Vi lyfter områden såsom grupprocesser, ledarskap, kommunikation, förändringsarbete och problemlösning.
 

 

Branschkunskap Yh-poäng: 20

Syfte och mål: Kursens syfte är att ge studenten en grundkunskap i arbetet med event samt en förståelse för eventbranschen och dess koppling till besöksnäringen. Målet med kursen är att ge studenten färdigheter att arbeta med event och utveckling av event. Vi berör olika begrepp, modeller, trender, värdskap och olika organisationer och företag som verkar inom området.

 

Eventdesign Yh-poäng: 20
Syfte och mål: Kursens syfte är att ge studenten färdigheter att designa event som ger en positiv upplevelse för besökarna. Målet är att ge studenten kunskap om viktiga ingredienser inom eventdesign såsom ljussättning, ljud, välkomnande entré och utformning av själva eventarenan.

 

Event och destinationsutveckling Yh-poäng: 10

Syfte och mål: Kursens syfte är att ge studenterna insikter i hur evenemang kan ha betydelse för en destinations utveckling med ett stort fokus på hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Målet med kursen är att ge studenten kunskap om vad som är viktiga delar för att skapa ett hållbart event. Målet är även att studenten ska få en förståelse för på vilket sätt ett event kan vara en del i en destinations framgångssaga.

 

Eventjuridik Yh-poäng: 10

Syfte och mål: Kursens syfte är att ge studenten kunskap om de lagar och regler som man berörs av vid eventproduktion. Målet är att studenten ska veta vem som är viktig att ha dialog med och även vad som är viktigt att få med i olika typer av avtal.

Examensarbete Yh-poäng: 25

Syfte och mål: Kursens syfte är att studenten ska kunna planera, strukturera och genomföra sitt examensarbete på egen hand, där arbetsprocessen är lika viktig som slutresultatet. Målet är att studenten kan visa på sina kunskaper från utbildningens alla kurser och sammanfatta detta i sitt examensarbete, där arbetet ska ha en realistisk koppling till event eller destinationsområdet.

 

LIA 1 /Lärande i arbete 1 Yh-poäng: 60

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten en insyn i arbetslivet och praktisk kunskap om eventbranschen genom att studenten följer LIA-platsens alla arbetsmoment i samband med deras olika eventproduktioner. Målet med kursen är att studenten ska omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

 

 

LIA 2 /Lärande i arbete 2 Yh-poäng: 70

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten en insyn i arbetslivet och praktisk kunskap om eventbranschen genom att studenten följer LIA-platsens alla arbetsmoment i samband med deras olika projekt. Målet med kursen är att studenten ska omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och få möjlighet att använda sina kunskaper genom att planera, arbetsleda och genomföra ett eget projekt/event.

 

 

Marknadskommunikation Yh-poäng: 40

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten kunskaper att arbeta med marknadskommunikation kring event. Målet är att studenten ska ha goda kunskaper i marknadskommunikation och bland annat kunna upprätta en marknadsplan med alla dess delar och kunna tillämpa den i verkligheten.

 

 

Projektledning vid event Yh-poäng: 40

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten goda kunskaper i projektledning. Målet med kursen är att studenten ska ha kunskaper att själv driva ett projekt från början till slut. Studenten ska bli väl förtrogen med de verktyg som finns för att underlätta arbetet i projektets alla olika faser.

 

 

Skarpa projekt Yh-poäng: 30

Syfte och mål: Kursens syfte är att förbereda studenten för praktiskt arbete inom eventproduktion. Målet är att ge studenten möjlighet att arbeta med riktiga event som är integrerade i den dagliga undervisningen utifrån en extern uppdragsgivares beställning och anvisningar.

 

 

Säkra event Yh-poäng: 15

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om risker vid event samt kompetens att minimera dessa risker. I kursen ingår riskhantering, krishantering och även en HLR-kurs.

 

 

Säljteknik event Yh-poäng: 10

Syfte och mål: Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om säljprocessens olika moment. Målet är att studenterna ska ha goda kunskaper om säljteknik och kunna upprätta en genomförbar säljplan utifrån kundens behov. Att kunna sälja in sin ide är en viktig del i arbetet med event.

bottom of page